Back to Top

Centrum Společných Služeb

znak

 
znak
 

Centrum společných služeb (CSS) je zkrácený název projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce,  reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který je realizován ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, a který je financován z prostředků EU – Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektuje dosáhnout:

– zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření služeb

poskytovaných občanům zapojených obcí,

– zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,

– zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách

– zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,

– přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

 

Harmonogram projektu

Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhá v období 1. 2. 2016 až 31. 7. 2019, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO) pak od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.

 

V oblasti působnosti mikroregionu Vlachovo Březí je do CSS Vlachovo Březí zapojeno 20 obcí z celkem 21 obcí mikroregionu:

Bohunice, Budkov, Bušanovice, Čepřovice, Dub, Dvory, Hoštice u Volyně, Chlumany, Kratušín, Lažiště, Lipovice, Litochovice, Malenice, Předslavice, Strunkovice nad Blanicí, Šumavské Hoštice, Tvrzice, Vlachovo Březí, Zábrdí a Žárovná.

 

Seznam veřejných služeb

Kancelář CSS poskytuje služby členským obcím a jejím občanům v oblasti veřejné správy. Činnosti kanceláře v oblasti veřejné správyje jsou např. doporučení a příprava obecně závazných vyhlášek, příprava smluv, zpracování pravidelných hlášení pro orgány státní správy, příprava, řízení a administraci projektů obcí, příprava, řízení a administraci projektů mikroregionu, monitoring dotačních titulů, projektové poradenství obcí, kontrola a doporučení zveřejňovaných informqcí v rámci webových stránek obcí DSO, odborná konzultace, příprava zadávacích a dalších dokumentací k veřejným zakázkám, účast v komisích pro výběr zakázky, zajištění zpracování strategie rozvoje obcí, zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě, prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí (odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.) a další.

 

Přehled nabízených služeb CSS (pro volené zástupce, pro občany)

Záměrem naší kanceláře je dále poskytovat služby občanům DSO se zaměřením na dotační možnosti fyzických osob. Aktuálně například kotlíkové dotace, zelená úsporám, zeleň do měst a obcí, MAS Šumavsko. Je možné řešit i jiná témata související s veřejnou správou, podnikáním, kulturním či sportovním děním v obcích, nutné je domluvit si telefonicky nebo mailem individuální schůzky na níže uvedených kontaktech.

 

Kontakty na zaměstnance CSS 

Jana Kůrková – manažer 721 027 254, janikurkova@seznam.cz

Ing. Josef Urban – manažer specialista 777 267 555, poradce.urban@quick.cz

 

Další informace k projektu CSS