Back to Top

Dotační možnosti

Cílem této stránky je poskytnout vám základní přehled o možných dotacích pro fyzické osoby a podnikatele na venkově, nasměrovat na příslušné poskytovatele dotací a vybrané aktuální možnosti, na které považujeme za vhodné upozornit.
Nejsme v rámci své kapacity schopni poskytnout přehled veškerých dotačních možností, ale jsme schopni na vyžádání zjistit, zda váš konkrétní záměr je možno z nějakých dotačních titul podpořit. Takže, v případě zájmu o posouzení konkrétního projektu se na nás obracejte, ideálně na email adrese: dotace@dsovlachovobrezi.cz, nebo telefonicky na kontaktech CSS.

Kotlíkové dotace

Zahájení příjmu žádostí pro 2.kolo kotlíových dotací v Jihočeském kraji 30.10.2017!
Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy)
Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.
Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.

Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:
80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč;
75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.
V druhém kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.
aktuální informace: http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_17

Výzva Programu rozvoje venkova – MAS Šumavsko, z.s.

Mikroregion Vlachovo Březí je členem MAS Šumavsko. Kancelář MAS Šumavsko vyhlásila 2.5.2017 výzvu do Programu rozvoje venkova:
http://massumavsko.cz/1-vyzva-mas-sumavsko-z-s-do-programu-rozvoje-venkova/.
Výzva je určena především pro podnikatelské subjekty, zemědělce a fyzické osoby nepodnikající.
Konzultace pro zájemce budou poskytovány na uvedených kontaktech, další informace na www.massumavsko.cz, případné dotazy na dotace@dsovlachovobrezi.cz.

Informace o plánované výzvě MAS Šumavsko do Programu rozvoje venkova

Dovolujeme si vás upozornit na plánovanou výzvu MAS Šumavsko, kde oprávněnými žadateli mohou být podnikatelé i zemědělští podnikatelé. Jednotlivé záměry lze konzultovat kontaktech uvedených v příloze, nebo s námi, na e-mail adrese dotace@dsovlachovobrezi.cz.
Informace o plánované výzvě